NET SIFIR EMİSYON NE DEMEK?

İnsan faaliyetleri sonucu atmosferde biriken sera gazı miktarı (fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, atık yönetimi, hayvancılık, vb.)

=

İnsan faaliyetleri ile atmosferden geri alınan sera gazı miktarı (yutak alanların restorasyonu, doğa tabanlı karbon tutma ve yakalama vb.)

Net sıfır emisyon, insan faaliyetleri ile atmosfere saldığımız sera gazının, insan faaliyetleri ile tuttuğumuz ya da yakaladığımız sera gazı miktarına denk gelmesidir.

Ancak net sıfır emisyon kavramının arkasındaki itici güç, iklim değişikliği nedeniyle mevcut ve potansiyel ekonomik kayıpları azaltmak veya önlemekten çok yeni bir ekonomik düzenin kurulması düşüncesidir. Çevresel, sosyal ve ekonomik bakış açısının yeniden değerlendirilmesi nedeniyle, net sıfır hedefi olan ülkelerin köklü yapısal değişiklikler yapması gerekir.